Εξοικονόμηση κατ’ οίκον: εγκρίθηκαν 1097 αιτήσεις στις αρχές Αυγούστου

Συνεχίζονται οι εγκρίσεις αιτήσεων πολιτών για ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» . Όπως ανακοινώνεται από στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (πρώην ΤΕΜΠΜΕ – www.tempme.gr), εγκρίθηκαν τις πρώτες μέρες του Αυγούστου ακόμη 1097 αιτήσεις ωφελούμενων, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 12.147.290,77 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Ιουλίου είχαν εγκριθεί οι πρώτες 2.215 αιτήσεις πολιτών για ένταξη στο πρόγραμμα.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους ωφελούμενους, είναι 4 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και απαιτείται η διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, προκειμένου να εκταμιευτεί το σύνολο του προϋπολογισμού. Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων ορίζεται η 31-12-2015.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για την ένταξή τους στο πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ώστε να προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων μέχρι τον Οκτώβριο.

Η έγκριση αιτήσεων είναι μια συνεχής διαδικασία στη βάση ολοκλήρωσης, κάθε φορά, των απαραίτητων ενεργειών από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το πλήθος των αιτήσεων στις τράπεζες υπερβαίνει τις 38.000, από τις οποίες οι 18.600 έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ 8.000 αιτήσεις από αυτές αφορούν ολοκληρωμένους φακέλους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας έγκρισης.

Ανάλογα με την ένταξη των ωφελούμενων στις κατηγορίες κινήτρων και βάσει του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκταμιεύεται δάνειο 65% ή 85% και χορηγείται επιχορήγηση 35% ή 15%, αντίστοιχα με την κατηγορία, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων, προμηθευτών σε τραπεζικό τους λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Όπως υπενθυμίζεται στην απόφαση του ΕΤΕΑΝ, ο ωφελούμενος προσκομίζει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα δικαιολογητικά του τουλάχιστον ένα μήνα πριν το πέρας του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.

Η διάρκεια των δανείων είναι 4 έτη, με έναρξή τους από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης και το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,93 %, που επιδοτείται κατά 100%, πλέον της εισφοράς του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α? 178) που ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον ωφελούμενο. ενώ ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου αιτήματος.