Δημόσια Διαβούλευση – «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια»

Το ΚΑΠΕ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το πρόγραμμα «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και το Ταμείο Συνοχής, δημοσιεύει προς διαβούλευση τις Προδιαγραφές Μελετών του εν λόγω Προγράμματος.

Παρατηρήσεις επί του κειμένου μπορούν να αποστέλλονται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011 στο e-mail: jtrik@cres.gr.