Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον: στοιχεία για εκταμιεύσεις, έργα, προκαταβολές έδωσε το ΥΠΕΚΑ

Ως τα τέλη Ιουλίου, 13.597 έργα είχαν εκταμιευθεί πλήρως, ενώ άλλα 5.390 είχαν λάβει προκαταβολή στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» του ΥΠΕΚΑ.

Οι συνολικές εκταμιεύσεις προς δικαιούχους ανήλθαν σε 207,88 εκατ. Ευρώ, με 145,28 Εκατ. Ευρώ να προέρχονται από το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και 62,6 εκατ. Ευρώ από τις τράπεζες.

Τα παραπάνω στοιχεία για την πορεία του προγράμματος περιλάμβανε η απάντηση του υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Χ. Καφαντάρη και Γ. Σταθάκη.

Ειδικότερα, στην απάντησή του ο υπουργός ανέφερε ότι «σε απάντηση ερώτησης των βουλευτών κας Χ. Καφαντάρη και κ. Γ. Σταθάκη, και σε ότι αφορά αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Ερωτήματα 1 και 3: Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» που προκηρύχτηκε την 1η Φεβρουαρίου 2011 και άρχισε να υλοποιείται τον Ιούλιο 2011 με την έκδοση των πρώτων αποφάσεων υπαγωγής σας ενημερώνουμε ότι:

– Έως τις 12/7/2013, 66.476 πολίτες έχουν λάβει προέγκριση δανείου ενώ άλλοι 7.868 βρίσκονται στο στάδιο λήψης προέγκρισης δανείου

– Έως τις 17/7/2013, 51.506 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης -ΠΕΑ- (απαραίτητο δικαιολογητικό για την αίτηση) έχουν εκδοθεί και άλλα 5.484 βρίσκονται υπό έκδοση

– Έως τις 10/7/2013, 34.174 αιτήσεις πολιτών έχουν υποβληθεί στις συνεργαζόμενες τράπεζες με τις 30.935 εξ αυτών να έχουν ήδη υπαχθεί (συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 351,46 εκατ., από τα οποία 250,41 εκατ. από το Πρόγραμμα και 101,05 εκατ. συνεισφορά τραπεζών) ενώ επιπλέον 11.635 βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου από τις τράπεζες

– Έως τα τέλη Ιουνίου 2013, είχαν υπογραφεί 22.358 συμβάσεις (συνολικού επιλέξιμου Π/Υ 223,62 εκατ.)

– Έως τα τέλη Ιουνίου 2013, 13.597 έργα έχουν εκταμιευθεί πλήρως, 5.390 έχουν λάβει προκαταβολή (συνολικό ποσό εκταμιεύσεων 207,88 εκατ., ποσό προγράμματος 145,28 εκατ. και ποσό συνεισφοράς τραπεζών 62,6 εκατ.).

Τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον απολογισμό από την εφαρμογή του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» ανά Περιφέρεια, καθώς και στο ρυθμό απορρόφησής του, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρεί ο Δικαιούχος του Προγράμματος ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Ερώτημα 4: Όσον αφορά στα κύρια αίτια των καθυστερήσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για μία δράση με ιδιαίτερο καινοτόμο χαρακτήρα, όπου για πρώτη φορά εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα και επιδοτούνται πολίτες, με συνδυασμό κινήτρων που εμπεριέχουν τραπεζικό δανεισμό, προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις οικίες τους, μπορούν, ενδεικτικά, να αναφερθούν τα εξής:

– Το γεγονός ότι τα κίνητρα παρέχονται μέσω συνδυασμού επιχορήγησης και υποχρεωτικού τραπεζικού δανεισμού. Η υποχρεωτική λήψη τραπεζικού δανείου καθιστά απαραίτητες τις διαδικασίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πολιτών και λήψης προέγκρισης δανείου που εφαρμόζουν οι συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες απαιτούν χρόνο και είναι δεσμευτικές βάσει των κανόνων λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

– Οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων. Το εν λόγω σχήμα υλοποίησης και καταβολής κινήτρων βασίζεται στους κανόνες υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε., όπου απαιτείται η μέγιστη δυνατή διασφάλιση της ορθότητας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και η ύπαρξη σαφούς διαδρομής ελέγχου για τις επαληθεύσεις που διενεργούν τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

– Η διαδικασία έγκρισης και κατανομής πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Λόγω των διαδικασιών κατανομής και υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων η ροή χρηματοδότησης προς τον Δικαιούχο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» ΕΤΕΑΝ Α.Ε. εμφανίζει χρονική υστέρηση ανά περιόδους.

Ερώτημα 5: Όσον αφορά στα μέτρα για την ταχύτερη προώθηση του Προγράμματος και την επαρκή χρηματοδότησή του, ήδη εξετάζονται σενάρια κάλυψης της χρηματοδότησης ή/και δυνατότητας αύξησης των κονδυλίων στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι ήδη έχουν εξασφαλισθεί πρόσθετα κεφάλαια για το σκέλος της Άμεσης Ενίσχυσης στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου ύψους 56 εκατ., 18 εκατ. και 6 εκατ. αντιστοίχως. Συνεπώς, ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος έχει διαμορφωθεί στα 470,6 εκατ., ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για εξεύρεση πρόσθετων κεφαλαίων στο πλαίσιο της Αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η οποία θα λάβει χώρα εντός του 2013.

Ερωτήματα 6 και 7: Όσον αφορά στα μέτρα για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων με χαμηλά εισοδήματα, προβλέφθηκε η δυνατότητα εγγυητή του δανείου, ενώ ήδη ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος – ο οποίος τροποποιήθηκε ριζικά τον Μάρτιο του 2012 – βελτίωσε και κατέστησε ελκυστικότερους τους όρους συμμετοχής των πολιτών στο Πρόγραμμα, με την περαιτέρω ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά ωφελούμενων με ποσοστό επιχορήγησης 70%. Με τη βελτίωση των όρων του Προγράμματος, παρατηρήθηκε εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον των ωφελούμενων και σημειώθηκε σημαντική αύξηση της συμμετοχής τους. Επισημαίνεται ότι από την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος, περισσότερο από το 60% των πολιτών που εντάχθηκαν ανήκουν στην κατηγορία Ωφελουμένων Α1 (χαμηλή εισοδηματική κατηγορία), πράγμα που αποδεικνύει ότι το Πρόγραμμα τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τα εν λόγω οικονομικά στρώματα.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Πρόγραμμα λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα του, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους πολίτες και την αγορά, με απτά αποτελέσματα τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση εκπομπών CO2, όσο και για την αναζωογόνηση του κατασκευαστικού κλάδου.

Θα πρέπει, τέλος, να υπογραμμιστεί ότι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναδεικνύονται ως βασικές προτεραιότητες στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.