ΕΣΠΑ: 3,5 δισ. Ευρώ στο περιβάλλον – Ποια έργα ενέργειας και ΑΠΕ χρηματοδοτούνται

Οι τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος περιλαμβάνονται στους εννέα τομείς στους οποίους θα διοχετευθούν κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 20,8 δισ. Ευρώ, οι βασικοί άξονες του οποίου ανακοινώθηκαν χθες.

Μεταξύ άλλων, οι επιδοτήσεις στοχεύουν στην ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών γεωθερμίας, της ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο των τεχνολογιών ΑΠΕ αλλά και των εφαρμογών αποθήκευσης ενέργειας.

Ο τομέας των υποδομών μεταφορών, του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης θα συγκεντρώσει συνολικά κονδύλια ύψους 3,57 δισ. Ευρώ.

Επίσης 3,73 δισ. Ευρώ θα διατεθούν σε έργα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, 2,15 δισ. Ευρώ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και 380 χιλ. Ευρώ στη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την ενέργεια, η χρηματοδότηση αφορά κατά βάση τις εξής δράσεις:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, δημόσιων κτιρίων, κτιρίων επαγγελματικής χρήσης.
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με μείωση του ενεργειακού κόστους, ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση ΒΙ.ΠΕ, αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων βιομηχανικών διεργασιών για την παραγωγή ενέργειας, κ.α.
 • Στήριξη εγχώριας επιχειρηματικότητας και ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο των τεχνολογιών ΑΠΕ (χρηματοδοτικές διευκολύνσεις σε συνδυασμό με επιδοτήσεις περιορισμένης έκτασης, δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων). Εμφαση σε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά συστήματα, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, ανάπτυξη νέων υλικών για συστήματα ΑΠΕ και τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα πολλαπλών χρήσεων, με έμφαση στα αναστρέψιμα (ύδρευση, άρδευση, παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας).
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής θερμότητας και συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) μέσω της εκμετάλλευσης οργανικών υπολειμμάτων
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών γεωθερμίας
 • Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
 • Υποστήριξη της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών
 • Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών
 • Έρευνα καθώς και κατασκευή πιλοτικών έργων επίδειξης αύξησης αποδοτικότητας των τεχνολογιών αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων
 • Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας
 • Έρευνα και ανάπτυξη καθώς και εκτέλεση καινοτόμων έργων επίδειξης εφαρμογών γεωθερμίας
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας γύρω από τις τεχνολογίες ευφυών δικτύων.
 • Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάθεσης προϊόντων εξοπλισμού για εγκαταστάσεις αντλησιοταμίευσης και συστάδων συσσωρευτών για εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, οι δράσεις που θα λάβουν επιδοτήσεις από το νέο ΕΣΠΑ θα αφορούν:

 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή μεθόδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με την υιοθέτηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών προτύπων σε περιοχές
 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας στην αξιοποίηση βιο-αποβλήτων και στην ανάπτυξη δικτύου επισκευαστικής αλυσίδας
 • Επενδύσεις για την βελτίωση της διαλογής και συλλογής ειδικών ανακυκλούμενων ρευμάτων
 • Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων μεγάλης οικονομικής σημασίας
 • Κατάρτιση και εκπαίδευση
 • Συνεργασία επιχειρήσεων του κλάδου με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών αντιρρυπαντικής προστασίας (θαλάσσια ρύπανση από προϊόντα πετρελαίου, ρύπανση υπόγειων υδροφορέων από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα).
 • Αειφορική οργάνωση επιχειρηματικών πάρκων και άτυπων βιομηχανικών περιοχών
 • Κατάρτιση – εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων σε νέες τεχνολογίες (βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, συστημάτων ανακύκλωσης, αντιρρύπανσης, απορρύπανσης κτλ)
 • Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων
 • Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας (αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, αειφορικού σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων).
 • Προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων με τοπικούς φορείς για τις προστατευόμενες περιοχές. Ενίσχυση σχημάτων αναδοχής από επιχειρήσεις και μεταποιητικές μονάδες γειτονικών περιοχών και οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας.