Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου σας.

Προσοχή εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Το πιστοποιητικό αποτυπώνει το πόσο ‘ενεργοβόρο’ είναι το ακίνητό σας, συνυπολογίζοντας τον τρόπο θέρμανσης του, τις μονώσεις του, τον προσανατολισμό του κλπ και προτείνονται λύσεις για την μείωση των απωλειών του και την ενεργειακή του αναβάθμιση.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να εξοικειωθούν με τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τα πιστοποιητικά που εκδίδουν, ειδικά αν πρόκειται να πωλήσουν ή να μισθώσουν κάποιο ακίνητο. Σύμφωνα με τον Ν. 3661/2008, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2001/91/ΕΚΣ, επεκτάθηκε και στη χώρα μας η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2001/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κάθε κτιρίου που θα πωλείται ή ενοικιάζεται.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται από ειδικό σώμα ενεργειακών επιθεωρητών με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, με δεκαετή ισχύ. Στα κτίρια πολυκατοικιών και μεγάρων με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης προβλέπεται ότι θα μπορεί να διενεργείται κοινή ενεργειακή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου, η δε δαπάνη έκδοσής του θα βαρύνει όλους τους συνιδιοκτήτες κατά τα ποσοστά συγκυριότητας εκάστου. Επίσης με τον νόμο καθιερώνεται και η υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού των κτιρίων.

Υφιστάμενα κτίρια

Στα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού που υφίστανται ριζική ανακαίνιση η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό. Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα δομικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, όπως προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα του Ν. 3661/2008.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού:

  1. Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από τον νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, τον χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους.
  2. Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
  3. Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση τον σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων – πλην κατοικιών – με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
  4. Υφιστάμενα κτίρια κατοικιών τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες κάθε έτος.
  5. Αυτοτελή κτίρια ή και μέρη κτιρίων (κύριοι χώροι) με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων σε πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων

Το άρθρο 14 του ΚΕΝΑΚ ορίζει για το θέμα αυτό τα εξής:

  1. Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
  2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
  3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα αν δεν προσκομίζεται ενώπιόν της ισχύον ΠΕΑ.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού του Κτιρίου σας της κατοικίας σας για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄οίκον».